Útmutató tagfelvételhez

A tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A tagokat a Közgyűlés döntése alapján az Elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi.

A felvételi eljárás a tagjelölt belépési nyilatkozatának az Elnökséghez való eljuttatásával kezdődik, amelyhez csatolni szükséges az Egyesület legalább két tagjának írásos ajánlását. Az Elnökség a soron következő ülésén dönt a tagfelvételi kérelmekről.

A tagfelvétel korlátozásmentes.

A tagfelvétel során figyelembe kell venni az Egyesület működésével kapcsolatos vonatkozó jogszabályokat.

Az 54/2011. (VI.10.) VM rendelet 10. § (4) bekezdése alapján az Egyesület tagjai lehetnek:

 1. érvényes vállalkozói engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet
 2. alapítvány, közalapítvány, egyesület
 3. egyházi jogi személy
 4. helyi önkormányzat és kisebbségi önkormányzat
 5. természetes személy

A tagok felvételéről a Közgyűlés határoz.

A b)–d) pontban meghatározott szervezetek képviselőik útján vesznek részt az egyesületben.

Az Egyesület tagja lehet minden természetes és nem természetes személy, valamint olyan természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki egyetért az Egyesület céljaival, elfogadja az alapszabályt, rendszeresen fizeti a tagdíjat és felvételéhez a Közgyűlés 60 napon belül, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával hozzájárul. Nem lehet új tagot felvenni, ha az új tag felvétele a jogszabályok által a Szférák (civil-, köz- és üzleti szféra) arányaira előírtaktól eltérést eredményezne.

A tag jogai:

 1. Az Egyesület tagja választhat és az Egyesület bármely tisztségére megválasztható, amennyiben nem esik a jogszabályban megfogalmazott korlátozások hatálya alá.
 2. A nem természetes személy tagot a képviseletére jogosult képviseli.
 3. A tag részt vehet a civil szervezet tevékenységében, az Egyesület Közgyűlésének munkájában, egyéb ülésein, rendezvényein. Felszólalhat, szavazati jogával élhet.
 4. Javaslatokat, indítványokat tehet, kezdeményezhet.
 5. A civil szervezet valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja.
 6. Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel.
  • Alanyi jogon látogathatja az Egyesület rendezvényeit
  • Kérvényezheti az Egyesület fenntartásában működő intézmény szolgáltatásainak kedvezményes igénybevételét.
  • A közgyűlés döntése alapján az Egyesület céljait szolgáló továbbképzésen részt vehet.
 7. Jogosult betekinteni az Egyesület irataiba a következők betartásával:
  • az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba az Elnökkel történő egyeztetést követően betekinthet (a betekintés helye, ideje vonatkozásában);
  • a betekintést kérő kötelezettséget vállal mások személyiségi jogainak tiszteletben artására és a törvényes működés tekintetében az Egyesület ügyeiben a titoktartásra;
  • az iratok a munkaszervezeti irodában, munkaidőben tekinthetők meg a Elnök/Alelnök jelenlététében;
  • a személyiségi jogokat és az Egyesület gazdasági érdekeit nem sértő iratokról az Elnök engedélyével másolat készíthető.

A tag kötelezettségei:

 1. Az Egyesület céljainak megvalósításában való aktív közreműködés.
 2. Az Egyesület alapszabályának rendelkezéseinek betartása.
 3. A tagdíj rendszeres befizetése.
 4. Az Egyesület erkölcsi támogatása, a kívülállók tájékoztatása annak feladatáról, jellegéről.